NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HỆ THỐNG LÀM MỀM NHANH XUỐNG CẤP