NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TĂNG CHI PHÍ VẬN HÀNH CHO LÒ HƠI